Aποφασίστηκε η απόρριψη του αιτήματος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW (106 Α/Γ) στις 14 ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδα, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχειά Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των Δήμων Νισύρου, Λέρου, Αστυπάλαιας και Ανάφης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αποτελείται από τρία (3) ΑΣΠΗΕ, τα συνοδά τους έργα, και τη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (υπόγεια και υποβρύχια), 150 kV, με το ΚΥΤ Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττικής» διότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί πως υπάρχει βεβαιότητα των αρμοδίων αρχών για το ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Την απόφαση αυτή υπέγραψε:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Και του είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες!!!!

Αν αυτο το έργο είχε εγκριθεί σημαίνει ότι θα κατασκευάζονταν 70 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, 14 λιμάνια, 14 ελικοδρόμια, μόνιμος έντονος φωτισμός τη νύχτα, πλήθος συνοδών έργων (κτήρια, δεξαμενές κ.λπ.) και η κατασκευαστική περίοδος του έργου αυτού θα αναμενόταν να διαρκέσει πέντε χρόνια.

Σε αυτήν την ανάρτηση, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ποια είδη ζώων απειλούνταν από αυτό το έργο.

Κι επειδή σίγουρα θα σπεύσουν κάποιοι να κατηγορήσουν ότι αυτή η ανάρτηση ισοδυναμεί με στήριξη ορυκτών καυσίμων… ουδεμία σχέση. Κανείς δεν ισχυρίζεται πως δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήριες πουθενά.

Ωστόσο, Οι Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ ) με ακατάλληλο σχεδιασμό και χωροθέτηση επιφέρουν μια σειρά σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, απειλώντας προστατευόμενα είδη και προκαλώντας μια σύγκρουση της Οδηγίας των ΑΠΕ (2018/2001) με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την Οδηγία των Πτηνών, με κυριότερη επίπτωση την απώλεια και τον κατακερματισμό των φυσικών οικοσυστημάτων, μέσω της διάνοιξης νέων δρόμων και της μετατροπής της γης σε τεχνητές επιφάνειες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στην δημοσίευση αυτή εξηγείται το πρόβλημα απλά: Το επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ είναι εννέα φορές μεγαλύτερο από τον εθνικό στόχο του 2030 (7,05GW) ο οποίος είχε επιτευχθεί κατά 44% το Μάρτιο του 2020 και πολύ πιθανόν να τον έχει ήδη πετύχει και ξεπεράσει σήμερα (125%) αφού:

“H αθροιστική εγκαταστημένη ισχύς των ΑΣΠΗΕ με άδεια λειτουργίας συν αυτών με άδεια εγκατάστασης συν αυτών που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της άδειας παραγωγής με Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τον Μάρτιο του 2020 ήταν 8,83GW.”

&

Εάν τεθούν σε λειτουργία όλοι οι χερσαίοι ΑΣΠΗΕ στα διάφορα στάδια αδειοδότησης (σε αξιολόγηση, άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας) η εγκαταστημένη ισχύς θα αυξηθεί κατά 11 φορές, ξεπερνώντας τον εθνικό στόχο κατά πέντε φορές

&

“Εάν τεθούν σε λειτουργία όλοι οι χερσαίοι ΑΣΠΗΕ στα διάφορα στάδια αδειοδότησης, η εγκαταστημένη ισχύς εντός του δικτύου Natura 2000 θα αυξηθεί κατά 17,5 φορές.”

** Δεδομένα από τη ΡΑΕ- Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (https://geo.rae.gr): ημερομηνία πρόσβασης 10/3/2020.

Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά την δημοσίευση να διαβάσετε την δική τους βιώσιμη αντιπρόταση, που προστατεύει αποτελεσματικά την βιοποικιλότητα αφήνοντας εκτός το δίκτυο Natura 2000 και δεν ξεπερνά τον εθνικό στόχο.

H απόρριψη αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ
70/Α/1992), τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), τον Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014),
τον Ν.4513/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), τον Ν.4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017), τον
Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), τον Ν.4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/10-6-2019), και όπως έχει
γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α’ 91), το Ν. 3937/2011 (Α’ 60), το Ν. 4014/2011
(Α’ 209) και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (Α’ 162), και
ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.3378/2005 (ΦΕΚ Α’203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία
της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3734/2009 (Α’ 8), το Ν. 3851/2010 (Α’
85), το Ν. 4001/2011 (Α’ 179), το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) και όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν. 3734/2009 (Α’ 8) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων
μορφών ενέργειας… και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τον Ν. 3851/2010 (Α’ 85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
9. Τον Ν.3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει σήμερα.
10. Τον Ν. 4014/2011 (A’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 4042/2012 (A’ 24), τον Ν. 4519/2018 (A’ 25), τον Ν. 4605/2019 (A’ 52), τον Ν.
4635/2019 (A’ 167), και τον Ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και όπως έχει γενικότερα
τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τον Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τον Ν. 4622/2019 (A’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
13. Τον Ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
14. Τον Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
15. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας».
17. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
18. Το ΠΔ 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
19. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
20. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
21. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155/Α’/05-08-20) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
22. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α’/05-08-20) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».
23. Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/05-01-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
24. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2014/52/ΕΕ.
25. Την υπ’ αριθ. 1/07-01-2021 (ΦΕΚ 45/Β/12-1-2021) Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά»
26. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β’ 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/
2008).
27. Την ΚΥΑ 49828/2008 (Β’ 2464) «Έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
28. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία
των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2006/118/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (ΦΕΚ
2888/Β/2016).
29. Την ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/2010 περί αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε
με την ΚΥΑ 177772/924/2017.
30. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /
ενδιαιτημάτων της …», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012
(ΦΕΚ 415/Β/2012).
31. Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄
της υπ’ αριθμ. 1958/13-1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.
4014/2011 (Α΄ 209)», όπως τροποποιήθηκε από την K.Υ.Α. 1915/2018 (Β’ 304).
32. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β΄ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου
για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.
4014/2011 (Α’ 209)».
33. Την Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, …», όπως τροποποιήθηκε από την K.Υ.Α.
1915/2018 (Β’ 304).
34. Η Κ.Υ.Α. οικ. 1649/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ …».
35. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ:2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42
του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
36. Την Κ.Υ.Α. 5688/2018 (Β’ 988) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄
209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
2014/52/ΕΕ … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014».
37. Την Κ.Υ.Α. 1915/2.2.2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 48963/2012 (Β’ 2703)
κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθ. 170225/2014 (Β’ 964) υπουργικής
απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας
2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».
38. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 15277/23-03-2012 (Β’ 1077), με την οποία εξειδικεύονται οι
διαδικασίες για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (Β΄1077).
39. Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’
της υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.
4014/2011 (Α’ 209)», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018).
40. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (Β’ 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ.
1958/2012 (Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του N.4014/2011 (Α΄209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
41. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ
439/Β/2018), την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420/Β/2018), την ΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (ΦΕΚ 5778/Β/2018), την ΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΔΥ/ 24593/ 2902 /
2020 (ΦΕΚ 1482/Β/2020), την ΥΑ οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και
την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656/Β/2020), και όπως έχει γενικότερα
τροποποιηθεί και ισχύει.
42. Το με Α.Π.: 59/07-02-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-
Δ1Ε) «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την
αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική
υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
43. Την με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΝΕ4653Π8-82Π) Εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ «Διευκρινήσεις σχετικά με την
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)».
44. Το με α.π. 12370/23-11-2018 έγγραφο της εταιρείας ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. με το
οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η ΜΠΕ του αναφερόμενου στο θέμα έργου (α.π.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 88794/3586/05-12-2018).
45. Η από 21-12-2018 ανάρτηση της ΜΠΕ του έργου του θέματος στο Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1812023610.
46. Το με α.π. 12472/11-01-2019 έγγραφο της εταιρείας ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. με το
οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η ΜΠΕ του
έργου, ως συνέχεια της ανάρτησής του στο ΗΠΜ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 2612/200/11-01-
2019).
47. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8321/604/30-01-2019 έγγραφό μας προς τον Φορέα του έργου
με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ για το
αναφερόμενο στο θέμα έργο και ζητήθηκαν αντίγραφα αυτού.
48. Το με α.π. 12526/11-02-2019 έγγραφο της εταιρείας ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. με το
οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα της ΜΠΕ
του έργου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 12430/872/11-02-2019).
49. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13742/951/14-02-2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο
διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου του θέματος, προς τους αρμόδιους φορείς
για γνωμοδότηση.
50. Την υπ’ αριθ. 41/03-04-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38600/2625/21-04-2021) γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων.
51. Την υπ’ αριθ. 77/30-04-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38606/2627/21-04-2021) γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.
52. Την υπ’ αριθ. 197802/17-05-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38617/2628/21-04-2021) γνωμοδότηση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
53. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/14567/360/25-06-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60922/3630/26-06-
2020) γνωμοδότηση της Δ/νσης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα
Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ.
54. Την υπ’ αριθ. 718/46984/13-05-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38602/2626/21-04-2021)
γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής / Τμήμα
Κλιματικής Αλλαγής & Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΑΑΤ.
55. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/14567/118/31-05-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49264/3141/31-05-
2019) χωρίς όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και
Περιαστικών Περιοχών / Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Α’) του
ΥΠΕΝ.
56. Την υπ’ αριθ. Φ.114.1/645/259944/Σ.3748/29-07-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38598/2624/21-
04-2021) γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
57. Την υπ’ αριθ. Φ.114.1/550/276391/Σ.2377/30-04-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/42326/2462/07-
05-2020) γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
58. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/14567/188/03-07-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64084/3846/03-07-
2020) γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού / Τμήμα ειδικών
Χωροταξικών Πλαισίων του ΥΠΕΝ.
59. Το υπ’ αριθ. 71529/19/26-03-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38590/2621/21-04-2021) έγγραφο
γνωμοδότησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής / Τμήμα
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής και το ΥΠΕΝ.
60. Την υπ’ αριθ. Κ.Γ./Δ3/Δ 33329/27-08-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38595/2623/21-04-2021)
θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας / Δ/νση Αερολιμένων /
Τμήμα Χαρτών & Εμποδίων.
61. Το υπ’ αριθ. 218729/23260/1873/22-04-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38591/2622/21-04-2021)
έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής
Μακεδονίας, με το οποίο δηλώνει χωρικά αναρμόδια.
62. Το υπ’ αριθ. 43569/1184/23-04-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38587/2620/21-04-2021) έγγραφο
της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (Τμήμα Γ’) της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το οποίο δηλώνει μη δυνατότητα γνωμοδότησης λόγω έλλειψης
στοιχείων.
63. Το υπ’ αριθ. 12762/11-07-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38584/2619/21-04-2021), έγγραφο του
Φορέα του Έργου, με το οποίο απέστειλε διευκρινιστικά στοιχεία, σε απάντηση του υπ’
αριθ. 43569/1184/23-04-2019 εγγράφου της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
64. Το από 28-07-2020 υπόμνημα της εταιρείας ‘’ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.’’ και της
μελετητικής εταιρείας ‘’ENVECO A.E.’’ προς ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73680/4482/28-
07-2020).
65. Το γεγονός ότι το σύνολο του προτεινόμενου έργου εμπίπτει εντός προστατευόμενων
περιοχών του δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα εντός έξι Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και εντός τεσσάρων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) όπως επίσης
και εντός έξι Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).
66. α) τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις φορέων, βάσει των οποίων η Μελέτη
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) παρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις, οι οποίες
δεν επιτρέπουν την κατανόηση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και την
ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων από το σχεδιαζόμενο έργο, β)το ότι η δέουσα εκτίμηση
της ΜΠΕ/ΜΕΟΑ δεν συσχετίζεται με την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και
ειδών των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ούτε λαμβάνει υπόψη τα
κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και της μεταναστευτικής
ορνιθοπανίδας, ενώ προβλέπει απροσδιόριστου βαθμού μείωση της έκτασης και
αλλοίωση της αντιπροσωπευτικότητάς τους και γ) την μη διενέργεια επαρκούς και
ενδεδειγμένης έρευνας πεδίου, η οποία θα επέτρεπε τεκμηριωμένη εκτίμηση των
επιπτώσεων του έργου, με συνέπεια την πλημμελή κάλυψη της τεκμηρίωσης της
οικολογικής αξίας των εξεταζόμενων τόπων, βάσει των οποίων συμπεραίνεται πως το
μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών και ο όγκος των παρεμβάσεων συνολικά τόσο
στην επιφάνεια των νησίδων όσο και στις παράκτιες περιοχές (λιμενικά έργα, πόντιση
καλωδίων, κλπ.) είναι τέτοια που δύναται να προκαλέσουν σημαντική όχληση ή και
καταστροφή στα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα τόσο κατά τη φάση κατασκευής
όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, ενώ, η αποκατάσταση του πληθυσμού
ειδών και οικοτόπων μετά τα έργα όπως προτείνεται από την ΜΕΟΑ δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί.

Άραγε η Κύμη μπορεί να έχει την ίδια τύχη; Περισσότερα για την περίπτωση της Κύμης και τον τοπικό αγώνα εκεί, μπορείτε να δείτε εδώ.

Ελίζα Δημητρά